Algemene gebruiksvoorwaarden

Upload niets dat ook maar enigszins lijkt op illegaal, pornografisch, auteursrechtelijk beschermd, lastig vallen of spam!! Als u dat wel doet, zullen we u verbannen, al uw afbeeldingen verwijderen en u rapporteren bij de daarvoor bestemde autoriteiten (indien nodig).

1. Upload

Uploaden is gratis. Registratie met een geldig e-mail adres is de enige vereiste.
U kunt jpg, png en gif afbeeldingen uploaden die kleiner zijn dan 1 Mb (1000 kb).
Het is aanbevolen om een kopie van deze bestanden te bewaren op uw computer of een externe schijf.

2. Gebruiks Voorwaarden

Servimg behoudt zich het recht voor om elk geupload bestand te verwijderen en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor kwijtgeraakte registratie links of misplaatste bestands URL's. Op dezelfde manier behoudt Servimg zich het recht voor om elke gehoste afbeelding die 5 jaar lang geen toegang heeft gehad, geladen, bekeken of getoond werd op een wegpagina te verwijderen.
Gebruikers afbeeldingen kunnen alleen bekeken worden door een ander persoon door het gebruik van afbeeldings links. Het veranderen van afbeeldings links is verboden zonder voorafgaande toestemming.

De volgende bestands types vallend onder "misbruik" mogen onder geen enkele omstandigheid geupload worden :

  • Pornographische bestanden. Dit is inclusief, maar niet uitsluitend, bestanden die genitaliën, naaktheid, of seksuele situaties vertonen.
  • Bestanden die inbreuk maken op de auteursrechten van elke entiteit en de gebruiker uitsluiten.
  • Bestanden die bedoeld zijn om lastig te vallen of als spam te gebruiken, of het promoten van iets voor commercieel gewin.
  • Niet-afbeeldings bestanden.

Uploaden van misbruik bestanden kan resulteren in de onmiddellijke stopzetting van de gebruikers mogelijkheid om Servimg te gebruiken.
Om elk type misbruik te rapporteren, klik op de knop geloceerd op de afbeeldings vooraf te bekijken (preview) pagina of gebruik het onderstaande formulier.

De Servimg website kan mogelijk niet laden, alle Servimg-hosted bestanden kunnen mogelijk niet laden, en alle bestanden en accounts gerelateerd aan de misbruikmakende bestanden zullen onderwerp zijn voor verwijdering. Ontwijking van Servimg's mogelijkheid om de Servimg Gebruiks Voorwaarden af te dwingen zal resulteren in vervolging.

3. Privacy

Alle door de gebruiker verstrekte informatie is strikt vertrouwelijk.
Servimg behoudt zich het recht voor om gebruikers gegevens te verstrekken als een gebruiker de Gebruiksvoorwaarden heeft overtreden, als de gebruiker onwettige acties heeft ondernomen of als Servimg het noodzakelijk of toepasselijk acht.

4. Wettelijk Beleid

Servimg Gebruiksvoorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn zonder voorafgaande aankondiging.
Alle bestanden zijn ©️️️ van hun respectievelijke eigenaars. Servimg stelt gebruikers ten volle verantwoordelijk voor de door hen geuploade bestanden. Servimg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van alle geuploade bestanden, noch is het in partnerschap met alle entiteiten die mogelijk vertegenwoordigd worden in de geuploade bestanden.

Alle overige inhoud ©️️️ Servimg.
Behalve waar impliciet wordt aangeduid, mag absoluut geen enkel deel van Servimg worden gereproduceerd of opnieuw nagemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de operators van Servimg en gecertificeerde geschreven verificatie door een Notaris.

5. Beperken van aansprakelijkheid

Gebruiker gaat akkoord met het feit dat gebruik van de Servimg services totaal op eigen risico is.
Servimg services worden geboden op een "zoals het is" basis zonder enige garanties noch uitgedrukt noch aangeduid, constructief, of wettelijk, inclusief, zonder beperking, elke impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-overtreding of geschiktheid voor een bepaald doel.

Servimg geeft geen garantie van beschikbaarheid van de service en behoudt zich het recht voor om te veranderen, terugtrekken, uitstellen, of afbreken van elke functionaliteit of optie van Servimg's services.
In geen enkel geval zal Servimg aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief, zonder beperking, direct, indirect, zijdelings, speciaal, bijkomend, of schadevergoedingen voortkomend uit het gebruik van of onmogelijkheid tot het gebruik van Servimg's services of daardoor van alle inhoud. Deze disclaimer slaat, zonder beperking, op elke schade of verwonding, of het nu door contractbreuk, onrechtmatige daad, of anderszins, veroorzaakt door elk falen in de uitvoering; fout; nalatigheid; onderbreking; verwijdering; defect; vertraging van werking of overdracht; computer virus; file corruption; communication-line failure; network or system outage; or theft, destruction, ongeautoriseerde toegang tot, verandering van, of gebruik van elk document.

6. Vrijstelling

Gebruiker gaat akkoord om Servimg te vrijwaren van aansprakelijkheid voor elk verlies, verplichting, claims, schades en kosten, inclusief advocaats kosten, voortvloeiend uit of gerelateerd aan inhoud, gebruik, of verwijdering van gebruikers bestanden of gebruik van enige andere optie of service. Dit includeert nadrukkelijk :
Gebruikers verantwoordelijkheid voor enige en alle verplichtingen voortvloeiend uit de overtreding van- of inbreukmakend op gepatenteerde of auteursrechten (copyrights). Elk schadelijk, lasterlijk of onwettig materiaal die zich in de gebruikers bestanden bevinden.

7. Terugbetalings Beleid

R.1 Een optionele betaalde versie van de Servimg service genaamd Servimg Pro is beschikbaar. Door te abonneren op deze betaalde versie, gaat U ermee akkoord om aan Servimg het aangeduide maandelijkse bedrag te betalen. Betalingen worden vooraf gedaan op de dag dat U de service aankoopt en dekken het gebruik voor de abonnements periode.

R.2 De aankoop van deze betaalde service geeft U het recht op een annuleer periode van vijftien (15) dagen "intrek periode" behalve als U de service al op enigerlei wijze hebt gebruikt. In dit geval, eindigt de intrek periode en wordt het onmogelijk om nog te annuleren of uw geld terug te krijgen.

R.3 Terugbetaling is niet meer mogelijk na de intrek periode. Zelfs niet als het product nog niet gebruikt is en de vervaldatum van de termijn nog niet bereikt is.

R.4 Activeren van een Servimg Pro account betekent het "gebruik" maken van een betaald product. Bij deze stemt U er uitdrukkelijk mee in dat deze service vooraf 'beloond' mag worden voordat de intrek periode verloopt en en het een niet terug te betalen 'beloning' wordt.

R.5 De intrek periode en terugbetalingen slaan niet op producten die aangeboden worden tijdens een wedstrijd spel bijvoorbeeld.

R.6 Als U meent dat Servimg U iets onterecht in rekening heeft gebracht, dan moet U contact opnemen met de Servimg administrators binnen 90 dagen na het in rekening brengen. Er wordt geen terugbetaling gedaan voor in rekening gebrachte kosten langer dan 90 dagen geleden.

R.7 Servimg behoudt zich het recht voor om een terugbetaling te weigeren als Servimg reden heeft om te geloven dat U op een oneerlijke manier gebruik probeert te maken van dit terugbetalings beleid, als U in overtreding bent van deze Voorwaarden of als Servimg reden heeft om te verdenken dat U onze producten of software frauduleus gebruikt of dat uw Gebruikers Account wordt gebruikt op frauduleuze manier door een derde partij.

R.8 Dit terugbetalings beleid heeft geen impact op uw wettelijke rechten.

8. Onderhoud

Servimg kan onderhouds services uitvoeren als Servimg bepaalt dat deze redelijk noodzakelijk zijn. Gebruiker erkent dat zulk onderhoud soms offline tijd van de service kan inhouden. Servimg zal trachten om voorafgaand daaraan dit aan te kondigen, behalve in het geval dat omstandigheden buiten de controle van Servimg de mogelijkheid daartoe beperken.